اندازه گیری جریان به کمک شاخص جرم سیال

[aparat id='u7OWj'] در بسیاری از واحدهای صنعتی، به جای اینکه حجم سیال اندازه‌گیری شود مستقیماً جرم سیال اندازه گیری می شود.  از جمله صنایعی که جرم سیال اندازه‌گیری می‌شود می‌توان ...