سافت استارتر چیست؟

سافت استارتر چیست؟ موتورها اکثرا به هنگام شتاب گیری جهت رسیدن به دور نامی به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند. سافت استارتر با کاهش جریان راه اندازاولیه  و محدود کردن ...